Platsanalys Söderhallarna

Underlag till visionsarbete

På uppdrag av Atrium Ljungberg har Spacescape genomfört en platsanalys av Söderhallarna och kontexten som målpunkten ingår i. För att göra detta har observationer av gångflöden och vistelser genomförts tillsammans med stadsrumsanalyser.

Gångflödena visade sig vara högst mot Medborgarplatsen och härifrån kom även störst inflöden in i byggnaden. Vid sidoentréerna uppmätes låga gångflöden. Folkungatrappan har höga vardagsflöden, både morgon och eftermiddag, trots att den är mycket svårnavigerad och potentiellt otrygg. Höga flöden innebär underlag för kommersiell service i detta läge. Västgötagränd är en otrygg baksida med extremt låga gångflöden. Stråket, som också har en garagenedfart, påverkar Söderhallarnas image negativt.

Studien resulterade bl.a. i rekommendationer om att bygga om Folkungatrappan som en förlängning av Folkungagatan och Södermalmsallén, för att skapa ett helt överblickbart stadsrum med aktiva kanter. Samt skapa ett rakt centralt stråk på mellanplan som kopplar ihop Fatburstrappan och Folkungatrappan. På så vis skulle både orienterbarheten och potentialen för genomströmning öka.

Beställare

Atrium Ljungberg

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Tobias Nordström
Andrea Gonzalez

ATRIUM LJUNGBERG
Jon Allesson
Angelica Källsten
Marcus Lindh

Projektperiod

2018