Platspotential

Så utvecklas framgångsrika platser

Syftet med studien har varit att identifiera vilka faktorer som är avgörande för framgångsrika platser och utifrån denna kunskap ta fram ett analysverktyg som kan hitta nya platser med utvecklingspotential i Stockholm.

Tio framgångsrika platser i Stockholm valdes ut för djupare analys där deras läge, utformning, innehåll, användning och värden har identifierats.

Analysverktyget Platspyramiden togs fram baserat på analysen och har i syfte att hjälpa alla aktörer i platsutvecklingen att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga platsaktiviteter. Platspyramidens delar består av läget, stadsrummet, livet och bilden av platsen där varje nivå beskrivs med åtta kvaliteter och därtill kopplade indikatorer som kvantifierar kvaliteten. Nivåerna kan var och en påverkas av planering, design, aktivering och kommunikation.

Platserna med särskilt stor utvecklingspotential i Stockholm identifierades med hjälp av analysverktyget i dialog med en referensgrupp och kan bli inspiration till Stockholms framtida platsutveckling.

Beställare

Centrum för AMP, Fastighetsägarna Stockholm

Kompetens

Dialoger, Fastighetsutveckling och Platsutveckling

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren
Anna Johansson
Louise Karlsson
Vera Esaiasson

Projektperiod

2023-2024