Samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm

Utredning om samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm Stad

Utredningen ser på uppdrag av kulturförvaltningen över behovet av samlingslokaler och andra mötesplatser i Stockholm. Syftet är att identifiera vilka platser som är i behov av demokratifrämjande, öppna, tillgängliga och flexibla mötesplatser för föreningar, arrangörer och medborgare.

I översynen görs dels en kartläggning av dagenssamlingslokaler och mötesplatser och dels en analys av behoven i en nära framtid med hjälp av Stockholms stads befolkningsprognoser för 2018 och 2023. Utredningen utmynnar förutom i en bedömning av behoven utifrån dagens tillgång också i en diskussion om de faktorer i omvärlden som bör vägas in i arbetet med att utveckla tillgången till samlingslokaler och mötesplatser i Stockholm i den närmaste framtiden.

Översynen presenterades av kulturförvaltningen på kulturnämnden i juni 2015.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Översiktsplanering, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Joel Hernbäck (handläggande)
Karin Lundgren (medverkande)

Projektperiod

2015