Satsa på stadskärnan!

Utvecklingsstrategi för centrala Flen

De boende i Flen upplever inte sin stadskärna som attraktiv. Man saknar folkliv och trevliga mötesplatser. Samtidigt är tillväxttakten liten vilket innebär begränsade möjligheter för större förändringar. Spacescape tillfrågades om att ta fram underlag till en ny FÖP för Flens stad, med analyser av nuläget och strategier för framtiden.

Med hjälp av analyser av stadsstrukturen och observationer på plats identifierades viktiga potentiella stråk och platser.

Analyserna resulterade i strategier i tre steg, från snabba enkla insatser till större strukturella förändringar. I ett första skede handlar det om att involvera invånarna i att använda stadens platser. I senare skeden handlar det om att koncentrera ny bebyggelse i stadskärnan för att skapa större befolkningsunderlag och bygga bort oattraktiva miljöer.

Beställare

Flens Kommun

Kompetens

Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig, alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2013