Social konsekvensanalys av Väsjön

Konsekvensanalys av programförslag

I samband med att 4400 bostäder tillkommer i en ny stadsdel i Sollentuna kommun har en social konsekvensanalys genomförts på programförslaget. Rapportens olika delar utgår från Citylab Actions fokusområden för en hållbar stadsplanering i planeringsskedet som var direkt kopplade till sociala konsekvenser; Bebyggelse, Kulturvärden, Funktioner, Transporter, Platser och Skolmiljöer. Utöver detta genomfördes också en analys av de olika utbyggnadsskedena med förslag på placemaking och aktiviteter för respektive etapp.

Slutsatserna från analysen visar på att stadsdelen uppnår flera kommunala och regionala mål, bl.a. bidrar det till bostadsmålet för både Sollentuna och hela Stockholmsregionen. Stadsdelen kommer också att erbjuda goda boendemiljöer med nära avstånd till grönområden, torg, park och vatten. Brister som framkom var dock en låg variation i boendeformer, avsaknaden av kulturlokaler och brist på kontinuitet av entréer och fasader längs hela Edsbergs allé som hade fyllt en viktig roll i att integrera stadsdelen med omgivningen, motverka mentala gränser och skapa mer flöden och tryggare stråk mellan Edsberg och Väsjön.

Beställare

Sollentuna kommun

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lundgren

Projektperiod

2017-2018