Social konsekvensanalys av Södra Värtahamnen

Analysmodell utvecklad tillsammans med Stockholms stad

På uppdrag av Exploateringskontoret i Stockholms stad har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Södra Värtahamnen, en helt ny stadsdel i Stockholm. Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. Modellen består även av indikatorer för att mäta spatialt kapital. Två workshops med olika aktörer genomfördes för att konkretisera specifika utmaningar i Södra Värthamnen samt betygsätta de olika indikatorerna utifrån rekommendationer i relevant forskning.
Med hjälp av analyser och workshops drogs slutsatserna att det fortsatta planarbetet främst måste säkra bostäder för grupper med sämre socioekonomiska förutsättningar och kostnadsfria mötesplatser. Behovet av skola inom planområdet måste också hanteras samt relationen mellan små förskolegårdar/gårdar och offentliga friytor som kommer att delas av många. Barriären Södra Hamnvägen behöver hastighetssäkrade korsningspunkter och tydliga passager som leder in i området. Det blir en förutsättning för att välkomna och dra till sig besökare från andra delar av staden.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Eva Minoura
Karin Lundgren

Projektperiod

2016