Social konsekvensanalys av Spelhagen

Analys av planförslag i Västra hamnen i Nyköping

På uppdrag av Nyköping kommun och Klövern AB har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av detaljplanen för Spelhagen 1:7 och 1:5.

Planområdet är en del av stadsdelen Spelhagen, ca 1 km söder om Nyköping centrum, och förslaget innebär ca 460 nya bostäder. Ett tillskott av boende, nya målpunkter i form av länsmuseet, verksamheter i magasinsbyggnaden och en upprustad kaj med aktiviteter kommer att öka genomströmningen av både lokal befolkning och besökare. Få entréer eller uteplatser planeras dock längs Västra Skeppsbron, som blir det mest välintegrerade stråket som tar sig vidare in i stadsdelen, vilket kommer att påverka hur tryggt och levande stråket upplevs över dygnet och året.

Rekommendationerna för fortsatt planering berörde barnperspektivet och att övergångsställen över intilliggande Hamnvägen bör hastighetssäkras. Den höga befolkningstätheten i relation till avstånd till kollektivtrafik kräver också mobilitetsåtgärder för att ge alternativ till bilen. Park- och servicetillgång (ex. förskoleplatser) bör studeras och säkerställas i takt med att verksamhetsområdet som helhet görs om till ett bostadsområde.

Beställare

Klövern AB

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2018-2020