Social konsekvensanalys av Stora Sköndal

Stiftelsen Stora Sköndal och Stockholms stad planerar för en ny stadsdel i Stora Sköndal med 4000-6000 bostäder, nya verksamheter och 1000-2000 nya arbetsplatser. I programförslaget är målet att stärka de sociala värdena och bevara det mest värdefulla natur- och kulturvärdena. Målet är även att förstärka kopplingarna till omgivningen samt gestalta verksamheternas, naturen och kulturlandskapets närvaro.
Utbyggnaden av Stora Sköndal bidrar till Stockholms bostadsmål och utvecklar tillgängligheten till Flatens naturreservat och Drevviken. Programmet innebär även ökat utbud av service och kultur och att befintliga boende i Sköndal integreras bättre i staden i stort.
Gång- och cykelkopplingar till omgivande stadsdelar är dock svaga och kollektivtrafiken i form av busslinjer kan få svårt att bli ett attraktivt alternativ till bilen. Villorna i Skogsbyn, som hyrs ut av Stiftelsen Stora Sköndal, kommer att rivas och ersättas med ny bebyggelse vilket blir en utmanande process för att inte påverka gemenskapen och identiteten i området negativt.

Beställare

Stiftelsen Stora Sköndal

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle, Karin Lobo Lundgren, Joel Hernbäck (Spacescape)
Lise Hellström, Johanna Good, Anna Lebisch (Landskapslaget)

Projektperiod

2016-2017