Social konsekvensanalys av Västerport

Plananalys, slutsatser och utvecklingsbehov etapp 1-4

På uppdrag av Varbergs kommun har Spacescape genomfört en social konsekvensanalys av området Västerport som är en helt ny stadsdel i Varberg. Syftet är att utvärdera sociala konsekvenser av den planerade bebyggelseutvecklingen i etapp 1-4 av Västerport och identifiera utvecklingsbehov på kort, mellanlång och lång sikt. Analysen visar att Västerport etapp 1-4 till stor del uppfyller ambitionen att utveckla ett myllrande, levande och blandat område som förstärker kopplingen mellan staden och havet. Men i analysens slutsatser framgår också brister som är viktiga att ta med sig i det vidare planarbetet. För att utveckla Västerport till en stadsdel för alla rekommenderas, bland annat, en ny grundskola, att förskolegårdar planeras så att de uppfyller krav på storlek och utformning samt att fler offentliga gröna friytor tillskapas i de norra delarna av Västerport. Det är också viktigt att tydliggöra de offentliga platsernas roll och att en stor del av bostadsutbudet görs tillgängligt genom hyresrätter med rimliga hyresnivåer.

Beställare

Varbergs kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Klara Bäckström
Staffan Swartz
Oskar Sirland
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2020