Sociala indikatorer i Uppsala

Rumsliga analyser av segregation, trygghet och jämlikhet i Uppsala stad

Spacescape har tidigare bistått Uppsala kommun med att ta fram ett antal indikatorer för att följa den fysiska samhällsutvecklingen i kommunen, och detta arbete är en utveckling av dessa indikatorer. Som ett tillägg har indikatorer med bärighet på segregation, trygghet och jämlikhet analyserats. Syftet är att identifiera ett antal indikatorer som lyfts in i den kontinuerliga uppföljningen av översiktsplanen.

I projektet tas flera nya mått fram, bland annat ett entropiindex som mäter blandningen av olika socioekonomiska grupper i staden mått för att förstå i vilken grad gator kantas av entréer samt mått för vilken potential skolor har för att nå en blandning av olika socioekonomiska grupper. Dessutom studeras samband mellan olika socioekonomiska variabler och rumsliga variabler, till exempel socioekonomi och tillgång till olika typer av service, täthet och gröntillgång. Även trygghetsvariabler studeras.

Beställare

Uppsala kommun, Programkontoret

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Oskar Sirland
Joel Hernbäck

Projektperiod

2019-2020