Sociala värden i Täbys grönområden

Sammanställning av tidig dialog som underlag till grönplan

I samband med att grönplanen för Täby kommun ska uppdateras har en tidig dialog genomförts för att samla in kommuninvånarnas perspektiv på grönområden och parker. Dialogen pågick under 2018 och 1025 enkätsvar från webben samlades in parallellt med att sex fokusgrupper med boende, verksamma och organisationer genomfördes.

Täbybornas favoritplatser beskrivs i högst utsträckning med kvaliteterna naturupplevelse, djur och växter, promenader och tyst och lugnt. Både större grönområden, vandringsleder, strandpromenader och mindre centrala parker är populära. Majoriteten 84 % går eller cyklar till sina favoritplatser och 15 % tar bilen. 45 % i enkäten angav att de har mindre än 5 minuters avstånd till favoritplatsen från hemmet.

De mest efterfrågade åtgärderna var bättre belysning, bättre för sport och friluftsliv och fler sittplatser. Vissa upplever att mörka områden är ett hinder för att använda platser i närmiljön idag. Deltagarna i dialogen vill också se bättre skyltning, bättre kopplingar och vinterväghållning för gående och cyklister samt att strandpromenader och grönområden bevaras och säkras för framtiden.

Beställare

Täby kommun

Kompetens

Dialoger och Grönplanering

Team

Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2018-2019