Sollentuna sociotopkarta

Grönstrukturens värden och funktioner i den bebygda miljön

Sollentunas översiktsplan antogs 2012 och samtidigt beslutades om ett tillägg gällande grönstrukturens värden och funktioner i den bebyggda miljön. Sociotopkartan blir ett av flera underlag som tas fram till detta tillägg. Karteringen av invånarnas brukar-värden avses på så vis fungera som stöd för framtida utveckling.

I arbetet med sociotopkartan har 633 områden avgränsats och klassificerats och både en expertvärdering och brukarvärdering har genomförts. Naturresevaten ingår inte i karteringen men beskrevs positivt i dialogerna. En särskild webbenkät, ”Bästa platsen” resulterade i över 800 platsbeskrivningar. Det samlade underlaget ställdes samman i en socitopkarta med hjälp av GIS.

Sociotopkarteringen visar en tydlig brist på parkvärden i delar av kommunen samt generella önskemål om bättre belysning, sittplatser och gång- och cykelvägar. Att olika åldersgruper uppskattar olika platser framkom också tydligt.

Beställare

Sollentuna kommun

Kompetens

Grönplanering och Stadsbyggnad

Moment

Analys, Dialog och Strategi

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Ida Wezelius (handläggare)
Karin Lundgren (medverkande)

Projektperiod

2014