Sollentuna sociotopkarta

Grönstrukturens värden och funktioner i den bebygda miljön

Sollentunas översiktsplan antogs 2012 och samtidigt beslutades om ett tillägg gällande grönstrukturens värden och funktioner i den bebyggda miljön. Sociotopkartan blir ett av flera underlag som tas fram till detta tillägg. Karteringen av invånarnas brukar-värden avses på så vis fungera som stöd för framtida utveckling.

I arbetet med sociotopkartan har 633 områden avgränsats och klassificerats och både en expertvärdering och brukarvärdering har genomförts. Naturresevaten ingår inte i karteringen men beskrevs positivt i dialogerna. En särskild webbenkät, ”Bästa platsen” resulterade i över 800 platsbeskrivningar. Det samlade underlaget ställdes samman i en socitopkarta med hjälp av GIS.

Sociotopkarteringen visar en tydlig brist på parkvärden i delar av kommunen samt generella önskemål om bättre belysning, sittplatser och gång- och cykelvägar. Att olika åldersgruper uppskattar olika platser framkom också tydligt.

Beställare

Sollentuna kommun

Kompetens

Dialoger, Grönplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius
Karin Lundgren

Projektperiod

2014-2021