Spångadalen ”Livstycket”

Parallellt uppdrag

Stockholm är en rumsligt segregerad och planerad stad. Projektet Spångadalen initierades för a koppla och bygga ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. Spacescape tog tillsammans med White Arkitekter fram en strukturplan inom ett parallellt uppdrag. Denna struktur togs sedan vidare i ett planprogram för området.

Förslaget bygger på iden om att koppla ihop stadsdelarnas gatunät, samt utveckla mötesplatser i knutpunkter där huvudstråken går mellan stadsdelarna. Projektet fick namnet ”Livstycket” med referens till det sociala företagande som framgångsrikt utvecklats i Tensta.

Beställare

Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Eva Minoura
Tobias Nordström

Projektperiod

2017