Stadsbyggnadsanalys av Kirseberg

Analys och designsupport för en socialt hållbar stasdel

Malmö stad vill utveckla stadsdelen Kirseberg så att den hänger bättre samman med den centrala staden. Man vill också utveckla mötesplatser där olika samhällsgrupper får plats, skapa en attraktiv grönstruktur och en tätare stadsdel med bättre serviceunderlag.
Spacescape genomförde en nulägesanalys av hela centrala Malmö för att förstå Kirsebergs läge i staden. Kommunens planer analyserades också utifrån deras möjligheter om att uppfylla målen om integration, täthet och grönska.
Utifrån analysresultaten utvecklades planen i samarbete med kommunens tjänstemän. Fokus låg på att skapa nya kopplingar där de verkligen gör skillnad och att placera mötesplatser där stadsstrukturen skapar förutsättningar för dessa. Den nya skissen har goda förutsättningar för att uppnå målen om en socialt hållbar stadsdel.

Beställare

Malmö stad

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2014