Stadslivet i centrala Göteborg

Upplevelsen, användningen och förutsättningarna

Göteborg stad har målsättningar om ett mer varierat och rikt stadsliv. Som ett underlag till stadens planering har Spacescape genomfört en stadslivsstudie av centrala Göteborg.

Syftet med studien var att kartlägga hur staden an- vänds (särskilt av gående och cyklister), hur staden upplevs och hur stadens byggda miljö ger platser olika förutsättningar för detta. Stadslivsstudien har genomförts med observationer, enkäter, inven- tering och omfattande GIS-analyser. Med bakgrund i stadslivsanalysen och stadens mål har tio rekommendationer formulerats inför det fortsatta arbetet med att utveckla stadslivskvaliteter i centrala Göteborg.

Studien används som underlag i allt från strategisk stadsplanering till mer detaljerade stadsmiljöprojekt, och även som ett underlag för den pågående diskussionen om stadsbyggnad i Göteborg. Exempelvis ligger resultatet till grund för vision och strategier för Älvstaden.

Beställare

Göteborgs stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Alexander Ståhle
Staffan Swartz
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2012