Stockholms centralstation

Stationsanalys och utvecklingsstrategi

I och med de stora ombyggnationer som skett på Stockholms centralstation har behovet av att både förstå stationens värden som mötesplats och stråk i staden varit stort. Dels för att förstå vad Jernhusen behöver bygga viadre på men också för att kunna göra prognoser av hur flöden och vistelse kan tänkas förändras över tid. Spacescape har sedan 2008 agerat analysstöd åt Jernhusen och utvärderat hur föreslagna förändringar kan tänkas påverka flöden och distributionen av vistelse. Spacescape har även tagit fram rekommmendationer för hur stationen i än högre grad kan fungera som en atttraktiv träffpunkt.

Beställare

Jernhusen

Kompetens

Fastighetsutveckling och Platsutveckling

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Staffan Swartz (handläggare)

Projektperiod

2014