Kulturpotential

Kartläggning av fem stadsdelar i Stockholm: Bredäng, Farsta, Husby, Skärholmen och Tensta

Stockholms stad växer och man vill att kulturen ska vara en del av stadsutvecklingen. Spacescape har därför på uppdrag av Kulturförvaltningen utrett kulturpotentialen i staden, med fokus på fem stadsdelar.

Med hjälp av workshops med aktörer inom Stockholms kulturliv har en modell för kulturpotential tagits fram. Modellen bygger på en kartläggning av kulturfenomen, uppdelad i kulturaktiviteter och kulturförutsättningar. Tanken bakom denna tudelning är att det finns bakomliggande faktorer som skapar förutsättningar för kulturella aktiviteter.

Resultatet visar på olika samband mellan fysiska förutsättningar och kulturaktiviteter, bland annat en stark korrelation mellan befolkningstäthet och antal kulturföretag. Studien visar också på kulturens geografiska spridning i staden, bland annat en koncentration av konstnärlig verksamhet i söderort medan Bromma har mer media- och designverksamhet. Utredning fungerar som både ett faktaunderlag och ett diskussionsunderlag och kan användas inom både kultur- och stadsplanering.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Översiktsplanering, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Staffan Swartz
Helena Lundin Kleberg
Linda Sofie Bäckstedt
Sara Sardari Sayyar

Projektperiod

2015