Stomlinje Gottsunda – Nyby

Stadsutveckling längs nytt kollektivtrafikstråk

Uppsala kommun planerar att bygga ett antal nya stomlinjer genom staden. Man har höga mål om att utveckla området runt stomlinjerna till attraktiva och levande stadsdelar. Spacescape har därför genomfört en studie av förtätningspotentialen i området.

För att visa områdets potential men också möjliga fallgropar har Spacescape utvecklat två möjliga scenarier utifrån den så kallade förtätningsrosen. Modellen tar hänsyn till drivkrafter och begränsningar för förtätningar och baseras på avancerade GIS-analyser.

Studien visar att stor hänsyn till olika begränsningar leder till punktförtätning med en försämrad stadsmiljö som följd. Lyckas man istället överbrygga begränsningar och ta ett helhetsgrepp för stadsstrukturen i området finns stora möjligheter att skapa en levande och hållbar stad.

Beställare

Uppsala kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Malin Dahlhielm
Helena Lundin Kleberg
Ida Wezelius

Projektperiod

2012