Stråkanalys av Kista strukturplan

Analys av gång- och gatunätet i Kista, Husby och Akalla 2040

Utredningen syftar till att tydliggöra kvalitéer, problem och förbättringspotential i den föreslagna strukturplanen för Kista 2040, identifiera viktiga kopplingar till omgivande områden, värdera det utpekade huvudnätets servicepotential samt föreslå åtgärder för att stärka potentiella stråk.

Strukturplanens gatunät analyserades i avseende på orienterbarhet, genhet, gångflödespotential och servicepotential. Servicepotentialen avser nätets förutsättningar för utåtriktade verksamheter i gatuplan och kategoriseras i A-, B-, och C-stråk för strukturplanens utpekade huvudnät.

Baserat på analysen föreslås en rad nya länkar och stråkåtgärder och ett huvudgångnät för hela norra Järva föreslås.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Joel Hernbäck (joel.hernback@spacescape.se)
Ida Wezelius, Tobias Nordström, Alexander Ståhle

Projektperiod

2018