Strategiplaner för stationsnära lägen

Underlag till översiktsplan för Huddinge

Spacescape har i Huddinge kommuns arbete med att ta fram en ny översiktsplan anlitats för att fördjupa kunskapen och förståelsen för förtätningspotentialen i sex av Huddinges stadskärnor.

Spacescape har i denna utredning analyserat förtätningspotentialen i stadskärnorna Vårby gård, Trångsund, Skogås, Stuvsta, Segeltorp och Huddinge C samt tagit fram platsspecifika stadsbyggnadsstrategier för dessa stadskärnor. Konsekvensanalys av dessa föreslagna stadsbyggnadsstrategier har också genomförts.

Med stadsbyggnadsanalyserna som grund kunde Spacescape tillsammans med Huddinge kommun ta fram förslag till strategiplaner till översiktsplanens samrådsförslag. Strategiplanerna bygger på de stadsbyggnadsanalyser som presenterats och är tänkta att ge en översiktlig målbild för kärnornas utveckling.

Beställare

Huddinge kommun

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Ida Wezelius

Projektperiod

2014