Strukturplan Marieberg

Från förstad till promenadstad

Marieberg är i dagsläget utpekat som ett intressant utvecklingsområde för Stockholms stad. Området rymmer många verksamheter och boende, men har stora brister.

Spacescape har i Stockholms stads arbete med planprogram för Marieberg bidragit med underlag i form av stadslivs- och stadsrumsanalyser. Analyser har gjorts av bland annat överblickbarhet, gångflöden, social trygghet, vistelse, täthet och sollägen.

Analyserna visade bland annat på stora trafikbarriärer och upplevd otrygghet längs viktiga stråk. Utifrån dessa analyser har planskisser på förändringar tagits fram.

Skisserna ligger till grund för Stockholms stads fortsatta planering för området.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Malin Dahlhielm
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2011