Tidig dialog Visby inre hamn

Sammanställning av dialog och medskick till platsutveckling

Region Gotland har inlett planarbete med inre hamnen i Visby. Spacescape har agerat stöd under genomförandet och sammanställt resultatet från en bred dialog med allmänheten och berörda aktörer. Under tidig vinter 2019 genomfördes en öppen webbenkät via Region Gotlands hemsida, 50 platsintervjuer och 6 fokusgrupper på plats i Visby.

De mest förekommande frågorna som förekom i dialogen var behovet av tydlig en strandpromenad som fortsätter genom hamnen, mer grönska och flexibla lösningar som snabbt kan skapa attraktivitet och aktivitet på platsen året om.

Idag finns många aktörer och och näringar som är verksamma på platsen. De beskriver ett problem med trafiksituationen och att platsen domineras av parkeringsplatser. De och boende i Visby vill se fler ytor för umgänge, restauranger och utsikt men med en bevarad hamnkaraktär. Silobyggnaden får fortsatt gärna fungera som en klätterklubb men med fler aktiviteter och en caféverksamhet integrerat. En majoritet vill också se ett kallbadhus som är offentligt tillgängligt och svarar på den stora efterfrågan.

Beställare

Region Gotland

Kompetens

Dialoger och Platsutveckling

Team

Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2018-2019