Utvecklingsstrategi för Hagalund

För en grönare levande stadsdel mitt i Solna

Hagalund ligger mitt i Solna i bästa kollektivtrafikläge, men enligt de boende finns stora brister i stadsmiljön och serviceutbudet. Mot denna bakgrund och Solna stads stora bostadsbrist undersöktes möjligheterna till förtätning och upprustning av stadsmiljö.
För att ta reda på Hagalundsbornas åsikter om sitt område genomfördes djupintervjuer, workshops, en webbaserad enkät. Ytterligare ett viktigt underlag till strategin var gångflödesmätningar och observationer av stadslivet i stadsdelen, samt analyser av trafik, bebyggelse och grönområden.
Dialogarbetet resulterade i ett antal mål under temana tillgänglig, grön och kulturell. Målen och analysresultaten låg sedan till grund för en strukturplan samt strategier för platsutveckling.

Beställare

Solna stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Tobias Nordström
Oscar Sirland
Linda Sofie Bäckstedt

Projektperiod

2014