Värdering av stadskvaliteter

Stadsbyggnadsstudier i Stockholmsregionen

Fastighetspriserna i Stockholm är de högsta i landet men kunskaper om hur stadens struktur påverkar priserna saknas.

I samarbete med Evidens har Spacescape med hjälp av precisa GIS-analyser studerat hur lägeskvaliteter påverkar priserna på bostadsrätter, småhus och kontor. Det övergripande syftet med studierna var att få större kunskap om relationen mellan stadsbyggande och attraktivitet och att kunna använda resultatet som stöd för planering.

Samtliga studier har resulterat i modeller med en förklaringsgrad vad gäller priset på cirka 90 %. Gemensamt för studierna var betalningsviljan för regional tillgänglighet, särskilt vad gäller kollektivtrafik, men även tillgång till urbana verksamheter och för bostäder tillgång till park och vatten.

Studierna har använts inom olika stadsbyggnadsprojekt i stockhomsregionen, bland annat för att räkna på framtida fastighetsvärden och för att analysera social hållbarhet.

Beställare

Regionplanekontoret SLL

Kompetens

Fastighetsutveckling, Forskning och Översiktsplanering

Team

Alexander Stahle (ansvarig)
Linda Kummel
Ida Wezelius

Projektperiod

2011