Vendelsö sociotopkarta

Kartläggning av utemiljöns sociala värden i Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö

På uppdrag av Haninge kommun har Spacescape genomfört en sociotopkartering i kommundelen Vendelsö. Syftet med utredningen var att utifrån både brukarvärdering och expertvärdering sammanställa kunskap om levnadsförhållanden och sociala värden i det offentliga rummet.

För att samla in kunskap om hur platser används och upplevs har sex fokusgruppsintervjuer genomförts. Intervjuerna riktade sig mot olika målgrupper för att fånga en geografisk och demografisk spridning. Fokusgrupperna bestod av boende i områdena Vendelsömalm, Vendelsö och Gudö inklusive förskolepedagoger, ungdomar, personer med funktionsvariation och seniorer.

I arbetet med sociotopkartan har 152 olika sociotoper identifierats. Sociotopernas markyta täcker 47 % av utredningsområdets totala yta.

Resultatet visade att grönområdenas sociala värden är centrala för Vendelsös identitet och att Sågenparken och Gropen är Vendelsös viktigaste mötesplatser. Det finns dock behov av bl.a. förbättrade gång- och cykelstråk samt fler offentliga parker för lek i Gudö.

Beställare

Haninge kommun

Kompetens

Dialoger, Grönplanering och Platsutveckling

Team

Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)
Tobias Nordström
Andrea Gonzalez

Projektperiod

2018