Alla får plats i stadens goda lägen

En miljon bostäder i tio svenska städer

Bostadsbristen i Sverige är störst där flest vill bo och allvarligast för de som har störst behov av närhet och tillgänglighet i staden. Det är svårt att se hur vi kan lösa bostadskrisen på ett annat sätt än att öka utbudet av bostäder där folk vill bo. Att bygga i goda lägen minskar segregation, bilberoende och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att underlätta människors vardag samt att öka social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället.
Goda lägen har i utredningen definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter. Den byggbara marken i dessa lägen har kartlagts i tio av Sveriges största städer. Hälften av all byggbarmark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark, över 40 procent av potentialen utgörs av förtätningar av befintliga bostadsområden och den återstående marken finns på grönområden utpekade för stadsutveckling i städernas översiktsplaner. Resultatet visar att det totalt finns utrymme för en miljon bostäder i de tio städerna – Alla får plats i stadens goda lägen.

Beställare

Hyresgästföreningen

Kompetens

Forskning, Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Joel Hernbäck

Projektperiod

2016