Bostadspotential Stockholm

Analys och konsekvensbeskrivning av utbyggnadsalternativ

Spacescape har för Stockholms stad genomfört en analys av Stockholms utbyggnadspotential genom att i en GIS-modell skapa scenarier för stadens framtida utbyggnad och undersöka vilka rumsliga möjligheter kommunen har i att uppfylla politiska mål om framtida bostadsbyggande. De olika scenarierna konsekvensanalyserades sedan bland annat med avseende på grönytetillgång och hållbart resande.

Genom att sätta samman ytor med drivkrafter och ytor med begränsningar i en modell kan ytor med utbyggnadspotential identifieras. Drivkrafter i modellen är exempelvis gångavstånd till spårstation och tillgång till urbana verksamheter medan begränsningar är ytor med exempelvis biotopskydd, riksintresse för kulturmiljövården eller områden med parkbrist. I projektet har Spacescape också genomfört workshops med kommunens tjänstemän.

Med hjälp av studien har Stockholms stad fått ökad kunskap om potentialen för bostadsbyggande. Efter förtätningsstudien höjdes Stockholms stads bostadsmål från 100 000 till 140 000 bostäder.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Linda Kummel (handläggare)
Helena Lundin Kleberg (medverkande)
Joel Hernbäck (medverkande)

Projektperiod

2013