Enkla planindikatorer för trafik

Modeller för bilinnehav, bilresor, kollektivtrafikresor, cykelresor och gångresor

Idag saknas enkla verktyg för att i tidiga skeden av stadsplaneringen få en uppskattning av hur nya planer påverkar trafik. Spacescape har tillsammans med Evidens och M4 Traffic, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, genomfört en omfattande analys av resvanor och bilinnehav i Stockholms regionen.

Det övergripande syftet är att hjälpa både trafik- och stadsplanerare att förstå hur stadsbyggandet påverkar trafik. Det mer precisa syftet är ta fram lättanvända planindikatorer för bil­innehav och trafikalstring, det vill säga antal resor med bil, kollektivtrafik, cykel och gång.

Resultatet av studien visar på hög förklaringsgrad av bilinnehav (88 %) och antal bilresor (80 %). Motsvarande regressionsmodeller för antal kollresor (51 %) och antal gångresor (58 %) är godtagbar medan modellen för antal cykelresor (43 %) är betydligt svagare.

Beställare

Trafikkontoret Stockholms stad

Kompetens

Forskning, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Tobias Nordström
Staffan Swartz
Joel Hernbäck
Per Kjellman, M4 Traffic
Linnea Segerlund, Evidens

Projektperiod

2017-2018