Stadslivsobservationer i Gamla stans stadsmiljözon

I maj 2024 blev Gamla stan i Stockholm en stadsmiljözon. Det innebar att begränsningar i biltrafikens framkomlighet infördes och att parkeringsplatser ersattes av vistelseytor på stadsdelens torg. Inför förändringarna genomförde Spacescape med hjälp av ett antal observatörer en omfattande stadslivsstudie i området. Mätningarna innefattade gångflöden på tio gator och insamling av data kring hur länge, var, vilka och i vilken form människor vistades på tre torgytor under olika tider på dygnet, både vardag och helg.

I Gamla stan finns några av Stockholms mest välbefolkade gångstråk och räkningarna krävde påhittighet och smarta anpassningar av traditionella metoder. Bland annat testades en ny form av digital, GIS-baserad datainsamling som avsevärt minskade efterarbetet.

Beställare

Trafikkontoret, Stockholms stad

Kompetens

Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Vera Esaiasson

Projektperiod

2024