Fokus Skärholmen stadsrumsanalys

Analyser och rekommendationer för pågående samt framtida planering

Syftet med stadsrumsanalysen har varit att belysa områdets stadskvaliteter idag och med pågående planer fram till 2030 och 2040 (med Skärholmsvägen utbyggd). Med stadsrumsanalysen till grund har kvaliteter och brister uppmärksammats i det pågående planarbetet. Med hjälp av stadsrumsanalysen har även en rekommenderad strukturplan tagits fram för att vägleda hur kommundelen kan utvecklas till en mer sammanhängande grön och blandad stad fram till 2040.

Slutsatserna från stadsrumsanalysen visar på en fortsatt låg orienterbarhet även då samtliga planer fram till 2030 är fullt utbyggda. Många stråk mellan stadsdelarna kommer också i fortsättningen att upplevas som otrygga kvällstid, bl.a på grund av få entréer mot gatan och måttliga gångflöden.

I förslaget till strukturplan 2040 har ett sammanhängande nät av stadsgator identifierats. Stadsgatornas roll är att parallellt med de gröna stråken knyta samman stadsdelarna längs trygga och attraktiva gång- och cykelstråk.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström
Oskar Sirland

Projektperiod

2017