Framtiden för parkering och nya bostäder

Analyser av bostadsmarknad, markanvändning och miljökonsekvenser

Sveriges städer växer. I takt med att konkurrensen om marken ökar och markvärdena stiger behöver vi fatta kloka beslut för att minska negativa effekter som ökad trängsel och försämrad framkomlighet för att istället skapa en god stadsmiljö. Samtidigt finns ett bostadsförsörjningsbehov som behöver tillfredsställas och som påverkas av de beslut som fattas kring parkering. Modeller för parkeringsnormer håller på att förändras i dagsläget och de skiljer sig åt mellan svenska kommuner. Det finns inga krav i lagstiftningen på att kommunerna måste använda sig av parkeringsnormer. Hur parkering regleras är i många avseenden upp tillkommunerna. Idag finns det mer parkeringsyta än boyta i Sverige och parkeringskrav kan öka byggkostnader för nyproduktion av bostäder med 15 procent. Denna rapport visar bland annat att det som påverkar behovet och efterfrågan av parkeringsplatser är: utbudet av alternativ till egen bil, prissättningen av parkering samt närhet till kollektivtrafik och samhällsservice.

Beställare

Fastighetsägarna Stockholm, Hyresgästföreningen, Naturskyddsföreningen

Kompetens

Forskning och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Tobias Nordström
Staffan Swartz

Projektperiod

2019-2020