Friytetillgång i Veddesta

Analys av besökstryck och tillgång till offentliga platser

Arbetet syftar till att analysera de offentliga platserna i Veddesta för att se om kommenens riktlinjer för närhet och tillgång till offentliga platser uppfylls. I Veddesta kommer tre större parker att skapas, en stadspark och två kvartersparker. Utöver dessa kommer ett antal mindre grönområden att finnas.

Analyserna visar att samtliga boende i Veddesta kommer att nå närnatur, kvarterspark och stadspark inom de uppsatta målen i Järfällas grönplan.

Mängden offentlig grönyta per boende ligger på över 9 kvadratmeter i stora delar av Veddesta. Bristen på offentliga grönytor i Barkarby småhusområde i kombination med den höga exploateringsgraden i Veddesta medför dock en brist i de sydöstra delarna. Analysen visar också att besökstrycket kommer att vara högt på den centrala kvartersparken. Besökstrycket här kommer att ligga på omkring 1 000 boende per hektar offentlig grönyta, vilket är högre än i flertalet stadsdelar i Stockholms innerstad, till exempel Gärdet, Östermalm och Hammarby sjöstad.

Beställare

Järfälla kommun

Kompetens

Grönplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius

Projektperiod

2018