Högsätra strukturplan

Plan för nya kvarter, stråk och platser

Inom ramen för Lidingö stads planprogram för området Högsätra och Bergsätra anlitades Spacescape för att genomföra en platsanalys och ta fram idéer för ett helhetsgrepp i området. Utmaningen var att skapa och stärka viktiga stråk och kopplingar i och mellan områdena och mot närliggande områden och en båtpendlingsknutpunkt.
Genom att i huvudsak förlägga ny bebyggelse till redan ianspråkstagen mark, till exempel markparkeringar tillhörande sjukhuset kunde stora naturväden i området fredas och befintliga stråk omvandlas till stadsmässiga gator med levande bottenvåningar. En bärande idé för området och ryggraden i strukturen är Hälsostråket, där Lidingös hälsoprofil får utryck i nya mötesplatser i form av torgbildningar och idrottsaktiviteter.
Totalt planeras för ca 700 bostäder, uppdelat på tre delområden.

Beställare

Lidingö stad

Kompetens

Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Malin Dahlhielm (malin.dahlhielm@spacescape.se)
Eva Minoura (eva.minoura@spacescape.se)
Moa Rydell

Projektperiod

2014-2016