Järfälla gångplan

2018-2030

Gångvänlighet är inte bara en fråga om trafik och hållbara transporter utan i lika hög grad en fråga om stadskvalitet och i förlängningen kommunens konkurrenskraft. Under 2017-2018 har Spacescape hjälpt Järfälla kommun med att ta fram en gångplan för 2018-2030. Planen antogs av kommunfullmäktige våren 2018.

Kommande förtätning av Järfälla ger stora möjligheter att öka gångandelen och skapa nya gatumiljöer som upplevs gångvänliga. Men för att fullt ut utnyttja denna potential finns ett behov av ett mer samlat grepp på gångvänligheten i kommunen som helhet. Inte minst för att möjliggöra en hög kontinuerlig standard i gångnätet, som underlättar för gångresor mellan och igenom såväl nya och gamla stadsdelar. Genom ett samlat grepp kan också en transparent och systematisk prioritering av åtgärder i gångnätet genomföras.

Gångplanens mål är att Järfälla 2030 ska vara en av Stockholmsregionens mest gångvänliga kommuner. Med hjälp av mätbara delmål föreslås gångandelen, nöjdheten med gångnätet och gångnätets standard följas upp vid flera tillfällen fram till 2030.

I handlingsplanen föreslås åtgärder längs 42 km av det föreslagna huvudgångnätet.

Beställare

Järfälla kommun

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig, tobias.nordstrom@spacescape.se)
Oskar Sirland (handläggare)

Projektperiod

2017-2018