Läge för lokaler i Mölndal

Ett underlag till kommande översiktsplan för Mölndal stad

Utifrån Mölndals mål om hållbar stadsutveckling är en både blandad och tät stad en förutsättning. Som underlag till den nya översiktsplanen är det därför viktigt att få kännedom om var det finns attraktiva lägen för inte bara bostäder utan också kommersiella lokaler.

Utredningen har haft till syfte att undersöka sysselsättningstillväxten i kontorsbranschen och uppskatta den förväntade kontorsvolymen fram till 2040 inom Mölndal stad, identifiera lägen för nyproduktion av kontor och ge rekommendationer om lämpliga lägen för nyproduktion av kontor samt lokaler med utåtriktade verksamheter.

I det inledande kapitlet ”Tillväxt i kontorsbranschen” skattas tillväxten i kontorsbranschen inom Mölndal till 500 kontorsplatser per år. Kartläggningen av kontorspotential visar på att det framför allt är centrala Mölndal som såväl idag och 2040 är det område som besitter potential för nyproduktion. Kartläggningen visar dessutom att den totala byggbara ytan inom de omvandlingsbara verksamhetsområdena räcker till för att med rimlig tomtexploatering fylla behovet fram till 2040.

Beställare

Mölndals stad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Joel Hernbäck

Projektperiod

2017-2018