Medborgardialog i Botkyrka

Resultat från digital dialog inför Botkyrkas nya översiktsplan

Spacescape har hjälpt Botkyrka kommun med att genomföra en digital medborgardialog inför framtagandet av en nya översiktsplan. Under knappt två månader svarade närmare 500 Botkyrkobor på frågor om hur de upplever sitt område idag och vilka önskemål de har om framtiden. De många fritextfrågorna krävde omfattande textanalysering men gjorde det möjligt att få en nyanserad bild av vad invånarna tycker. Botkyrka är stort och består av både villaområden, miljonprogram och landsbygd, varför var och en av stadsdelarna behandlades och analyserades för sig.
Projektet genomfördes i samarbete med White och den digitala dialogen utgjorde ett komplement till riktade, fysiska dialogträffar. Sammanställningarna visade på stor samstämmighet mellan den breda och den djupgående dialogen.
Medborgardialogen kommer att användas som underlag till översiktsplanens målarbete.

Beställare

Fredrik Holmgren, Botkyrka kommun

Kompetens

Dialoger och Översiktsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Vera Esaiasson
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2023