Mellanstadens utbyggnadspotential

Utbyggnadsstudier för Göteborg

Göteborgs stad har i sin översiktsplan beskrivit ett behov av utbyggnad och pekar ut Mellanstaden som ett område med potential. Spacescape har fått i uppdrag att studera utbyggnadspotentialen och beskriva lokalisering, omfattning och konsekvenser av framtida stadsbyggande. Utgångspunkter för studien har varit stadens utpekade knutpunkter och ett behov av att visualisera utbyggnadspotentialen fram till år 2050.

Två scenarier, ett HÖG och ett LÅG, har konstruerats i en GIS-modell för att beskriva variationen i utbyggnadspotentialen. Begränsningar och drivkrafter varierar i scenarierna.

Med hjälp av studien har Göteborgs stad fått en ökad kunskap om vilken utbyggnadstakt som är möjlig beroende på vilken utbyggnadsstrategi kommunen väljer att använda sig av.

Beställare

Göteborgs stad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Ida Wezelius

Projektperiod

2013