Munkhättegatan och Eriksfältsgatan

Platsanalys och behovskartläggning av tre gator och fyra centrum i Fosie

På uppdrag av Malmö stad har Fosies brister och behov identifierats med hjälp av tio fokusträffar, närmare 400 svarande i en webbdialog med boende, arbetande och besökare samt observationer och analyser av utformning och användning.

När boende och besökare fick chansen att tycka till om Fosie var nästan samtliga synpunkter förbättringsförslag, och mer än hälften av de utpekade platserna handlade om farlig trafik. ­Munkhättegatan och ­Eriksfältsgatans fysiska och visuella motortrafikdominans leder till höga hastigheter och en oattraktiv miljö för alla andra transport- och aktivitetsformer. Det andra tydliga dialogresultatet var önskemålet om mer yta för cykeln på huvudgatorna och ökad täthet av övergångsställen.

De breda körfälten längs gatusträckningarna innebär en stor potential att omvandla gatorna, både temporärt och permanent, vilket tillsammans med värdeskapande förtätning och platsutveckling kan bidra till att öka attraktiviteten och tryggheten i centrumen i Nydala, Hermodsdal, Lindängen och Söderkulla.

Beställare

Malmö stad, Fastighets- och gatukontoret

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)
Vera Esaiasson
Petter Streijffert
Alexander Ståhle
Sara Pinto

Projektperiod

2022