Områdesplaner för Sollentunahem

Tureberg, Edsberg och Helenelund

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem vill ta ett större grepp vad gäller social hållbarhet, både vid förvaltning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Spacescape har därför utvecklat en modell för områdesplanering som hittills har använts i tre av bolagens område.
Modellen tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av ett område. Med hjälp av webbdialoger, workshops, NKI-undersökning och stadsrumsanalyser tas en samlad kunskapsbild av området fram. I nära samarbete med boende, aktörer i området samt Sollentunahem utvecklas en områdesplan som konkret beskriver hur området bör utvecklas. Områdesplanen innehåller bland annat en strukturplan med förslag på ny bebyggelse och nya stråk, strategier för platsidentitet och platsutveckling och strategier och lägen för kommersiella och offentliga lokaler

Beställare

Sollentunahem

Kompetens

Dialoger, Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Eva Minoura (eva.minoura@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren
Alexander Ståhle

Projektperiod

2017-2018