Social infrastruktur i Botkyrka

Kunskapsunderlag till Botkyrka kommuns översiktsplan

Botkyrka har under arbetet med en ny översiktsplan identifierat ett behov av mer kunskap om utbudet av social infrastruktur i kommunen. Social infrastruktur avser här samhällsfunktioner som samhällsservice, vård och omsorg som skapar ett socialt skyddsnät, men även funktioner som rekreation, lokala mötesplatser, kommersiell service, kultur och idrottsanläggningar.

Tillgång till social infrastruktur har analyserats genom att mäta avstånd till närmaste plats från kommunens alla bostadsadresser. Uppgifter om hur stor andel av invånarna som har olika typer av social infrastruktur inom gångavstånd har tagits fram, och områden med stor mångfald eller bristande utbud identifierades.

Tillgången analyserades också utifrån bland annat invånarnas levnadsvillkor, målpunkter för barn- och ungdomar, närrekreation, kommunövergripande mötesplatser samt upplevd otrygghet och osäkra trafikmiljöer. Analysen visar att invånarnas tillgång till social infrastruktur generellt är relativt god i Botkyrka, särskilt i anslutning till kommunens spårstationer och lokala centrum. Störst behov av utökat utbud bedöms finnas där det påverkar särskilt många och i områden som dessutom präglas av sämre levnadsvillkor i övrigt.

Utredningen visar också att upplevd otrygghet och osäkra trafikmiljöer skapar mentala barriärer som begränsar tillgängligheten till social infrastruktur för många invånare. På flera platser identifieras behov av stärkta samband, både i form av strukturella åtgärder men också i form av trygghetsåtgärder och trafiksäkerhetsåtgärder.

Beställare

Botkyrka kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Joel Hernbäck (joel.hernback@spacescape.se)
Kristina Damperud
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2023-2024