Södra Skanstull

Analys och plansupport

Under arbetet med att ta fram ett planprogram för södra Skanstull har Spacescape varit delaktiga som expertstöd åt Stockholms stad.
En nulägesbeskrivning av områdets stadsbyggnadsförutsättningarna har tagits fram, som innefattar stadslivsobservationer och analyser av tillgänglighet, mötesplatser, rekreation och trygghet. Spacescape har sedan bistått i designarbetet i en serie workshops och har genomfört plananalyser av bland annat stadslivs- och handelspotential.
Under våren 2016 genomförs samråd om ett övergripande program för området.

Beställare

Stockholms stad, Exploateringskontoret

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Malin Dahlhielm
Joel Hernbäck

Projektperiod

2013-2016