Tätare Stockholm

Analyser av förtätningspotentialen i Stockholmsregionens tyngdpunkter och kärnor

Uppdraget syftade till att kartlägga och beskriva förtätningspotentialen i de områden som Stockholms stad har pekat ut som tyngdpunkter samt i de regionala stadskärnor som pekas ut i RUFS 2010. Den viktigaste slutsatsen från projektet är att det inte med EN analys eller ETT mått går att bestämma förtätningspotentialen i en punkt eller stadsdel. Det är uppenbart att förtätning sker när flera faktorer samverkar. I utredningen presenteras en analysmodell – ”förtätningsrosen”, som kan synliggöra hur förtätningsbehovet, förtätningstrycket, förtätningsutrymmet, och förtätningsfriheten tillsammans skapar ett fält av möjligheter för stadsutveckling. Utredningen kan på ett unikt sätt nyansera förståelsen för den fysiska förtätningspotentialen genom att både bebyggelse, grönstruktur, markanvändning och rumslig integration vägs samman i beskrivningen av stadsbygden.

Beställare

Regionplanekontoret SLL

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Malin Dahlhielm
Lars Marcus
Tobias Nordström
Ida Wezelius

Projektperiod

2013