Urban servicepotential i Sollentuna

Analys av lägespotential för verksamheter i gatuplan

Syftet med utredningen är att svara på vilka stråk i kommunen som innehar potential för bärkraftig urban service i gatuplan.
I rapporten kartläggs Sollentunas befintliga utbud av urban service genom en inventering. Utbudets jämförs med den skattade potentialen som modelleras baserat på fyra faktorer som antas ha avgörande betydelse för lägespotentialen för urban sevice: Befolkningstäthet, gatunätets struktur, närhet till stora handelskluster och närhet till spårstationer. Med hjälp av analysen modelleras sedan en rad framtidsscenarier för att även kartlägga potentialen för 2030.
Resultatet redovisas som ett kommunövergripande nät för urban service som bidrar till att informera kommunen och sakägare om den reella lägespotentialen för lokaler för urban service.

Beställare

Sollentuna kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Joel Hernbäck
Karin Lundgren

Projektperiod

2015