Värmdö stråkanalys

Underlag till uppdaterad översiktsplan 2035

Värmdö kommun arbetar för att knyta samman dess många delcentrum och förbättra förutsättningarna för hållbara resor. I samband med en uppdatering av översiktsplanen fick Spacescape i uppdrag att genomföra stråkanalyser av befintligt och planerat gång- och cykelnät. Utöver det genomfördes laborationer med av Spacescape föreslagna tillägg till nätet, utifrån en bedömning av viljeriktningar och saknade länkar i kartor och vid platsbesök. En försvårande omständighet var Värmdös mycket kuperade terräng som förhindrar många ur planperspektiv logiska länkar mellan delområdena. För att få en helhetsbild av förutsättningarna för hållbar mobilitet studerades även områdets täthet och närhet i relation till offentlig och privat service. Nämnda GIS-analyser resulterade i en rad föreslagna nya gång- och cykelkopplingar samt två övergripande strategier kring hur Värmdö kommun bör förtätas för att utgöra grogrund för ökad andel gång- och cykelresor.

Beställare

Värmdö kommun

Team

Staffan Swartz (staffan.swartz@spacescape.se)
Vera Esaiasson
Ida Wezelius

Projektperiod

2022