Avesta stadsgata

En del av stadsplanen för Avesta

Spacescape har på uppdrag av Ax:on Johnsons stiftelse lett arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Avesta kommun.
Ett stort analys- och dialogarbetet visade på stora utmaningar för centrala Avesta. En stor del av Avesta stadskärna upptas av storskalig parkering. Analyserna visar att många människor rör sig här, samtidigt som området upplevs som fult och tråkig. För många Avestabor är stadskärnan en plats man bara besöker för att man måste.
Som ett första steg i utvecklingen av stadskärnan föreslås att en ny stadsgata byggs i det centralt belägna parkeringsområdet. Stadsgatan byggs stegvis, först i form av målade linjer på asfalten och tillfälliga byggnader för bland annat kontor och affärer. I ett senare skede utvecklas gatan vidare med permanenta byggnader.
Under 2019 inleds detaljplanearbete för projektet.

Beställare

Ax:on Johnsons stiftelse

Kompetens

Platsutveckling, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig, alexander.stahle@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg
Joel Hernbäck
Karin Lundgren

Projektperiod

2016-2018