Bilinnehav och läget i staden

Det är av stor vikt för trafik- och stadsplanering att förstå vad som påverkar bilinnehav och bilresande, inte minst har bilinnehav starka implikationer på parkeringsnormer vid nybyggnation. Utredningens syfte är att förklara bilinnehav med hjälp av lägesvariabler som är lätta att använda i ett planeringsskede. I en regressionsanalys har mer än 200 olika variabler inom socioekonomi, trafikmiljö, tillgänglighet och bebyggelse testats mot bilinnehav i flerbostadshus i Stockholms stad. Fem statistiskt variabler har identifierats som förklarar bilinnehavet med ca 85 procent:

  • Avstånd till city
  • Avstånd till spårhållplats
  • Områdestäthet
  • Bostadsstorlek
  • Inkomstnivå

Genom att analysera hur dessa variabler kommer att se ut i framtida stadsutvecklingsområden kan ett framtida bilinnehav skattas statistiskt.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Forskning, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Joel Hernbäck

Projektperiod

2015 - 2016