Bilinnehavsanalys

Väsjö torg och Södra Väsjön

Väsjön planeras som en ny del av Sollentuna. I planeringsarbetet av de två delområdena Väsjö torg och Södra Väsjön har Spacescape analyserat framtida bilinnehav. Metoden som har använts har Spacecape tagit fram tillsammans med Evidens och M4 Traffic, på uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad, i en tidigare analys av resvanor och bilinnehav i Stockholmsregionen. Syftet med studien var att ta fram ett verktyg bestående av lättanvända planindikatorer för bil innehav och trafikalstring, det vill säga antal resor med bil, kollektivtrafik, cykel och gång. I studien visades bland annat en modell med hög förklaringsgrad (88 %) för bilinnehav.

Resultatet i denna rapport, som är en applicering av ovan beskrivna analysverktyg, presenteras som en matris över bilinnehav per 1 000 hushåll baserat på olika ingångsvärden för närhet till kapacitetsstark kollektivtrafik samt parkeringsutbud.

Beställare

Gustav Appell arkitektkontor

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Staffan Swartz (staffan.swartz@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2018