Buller i Kungliga nationalstadsparken

Prioriterade områden och förslag på bullerdämpande åtgärder

Spacescape har genomfört en studie om buller och förslag på bullerdämpande åtgärder i Nationalstadsparken. Studien är framtagen på uppdrag av Länsstyrelsen och i nära samarbete med miljöförvaltningen samt stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.
Studien visar att knappt hälften av Nationalstadsparkens rekreationsytor är tysta. Dessa miljöer återfinns främst på Södra och Norra Djurgården. Särskilt bullerutsatt är parkens västra kant längs E4/Uppsalavägen, i anslutning till Hagaparken och Ulriksdal. Omfattande buller finns även längs Roslagsvägen, i anslutning till bland annat Universitetet och Bergianska trädgården och vid södra Brunnsviken. Värdefulla rekreationsytor i kombination med en hög tillgängligheten medför att åtgärdsbehovet i dessa områden är särskilt stort.

Beställare

Länsstyrelsen i Stockholms län

Kompetens

Grönplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig, tobias.nordstrom@spacescape.se)
Ida Wezelius (handläggare)

Projektperiod

2015