Cityterminalen – för enkelhetens skull

Stationsanalys och utvecklingsstrategi

I samband med att Jernhusen tog över förvaltningen av Cityterminalen i Stockholm ombads Spacescape att undersöka hur Cityterminalen fungerar från både ett handels- och mötesplatsperspektiv.

Analysen innehöll omfattande observationer av vägval, vistelse och gångflöden, och rumsanalyser av överblickbarhet och butiksexponering. Analysen summerades i kvaliteter och brister.

En utvecklingsstrategi togs fram med utgångspunkt i genomförda analyser samt utifrån Jernhusens resenärsundersökning.

Beställare

Jernhusen

Kompetens

Fastighetsutveckling och Platsutveckling

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Staffan Swartz (handläggare)

Projektperiod

2011