Enköpingsvägen GC-analys

Analyser av gång- och cykelflöden, täthet och funktionsblandning samt gatunät

Sundbybergs stad vill göra om Enköpingsvägen till stadsgata och komplettera området med nya bostäder, lokaler för handel samt mötesplatser. Syftet är att bygga bort Enköpingsvägens barriäreffekt, och att skapa levande kopplingar mellan stadens olika delar. Förändringarna kring Enköpingsvägen är möjliga tack vare att en ny sträckning av E18 öppnade 2013.

Syftet med utredningen var att visa framtida gång- och cykelflöden i tre planscenarier för Enköpingsvägen. Syftet var även att analysera tätheten och funktionsblandningen samt hur gatunätet utvecklas.

Beställare

Sundbybergs stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius

Projektperiod

2017-2018